Betere kwaliteit onderwijs in Amstelveen

wending1

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Dat hebben we gedaan samen met het onderwijs zelf, en het bedrijfsleven. En met de nodige input van ouders en leerlingen. Ik heb veel plezier beleefd aan het samen opstellen van een onderwijsagenda, en de resultaten mogen er zijn.

Zo zijn er belangrijke stappen gezet om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Leerlingen zijn op bezoek geweest bij verschillende organisaties om nader kennis te maken, en meer te leren over welke competenties en opleidingen nodig zijn voor het werk daar. Ook zijn mensen op school komen vertellen over het werk wat ze doen, en hebben we ervoor gezorgd dat scholen en bedrijven elkaar nu goed kunnen vinden als het gaat om bijvoorbeeld stageplaatsen.

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, hebben we ook ingezet op 21st century skills. Een leven lang leren en ontwikkelen is tegenwoordig essentieel. De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo, en jezelf blijven scholen is ontzettend belangrijk. Daarom hebben we in de regio House of Skills opgericht.

In het onderwijs nemen we de nieuwe ontwikkelingen ook mee. Leerlingen hebben op school les gehad in ICT, programmeren, techniek en social media. Vaardigheden die steeds belangrijker worden. Basisschool de Westwijzer is gestart met tweetalig onderwijs. In een internationale gemeente als Amstelveen liggen daar voor andere scholen zeker ook kansen.

De taalontwikkeling, van jong tot oud, is een ander belangrijk onderwerp. Toen ik als wethouder begon stond de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Door er samen met de kinderopvang en de scholen hard aan te trekken, hebben we de VVE weer op niveau gekregen. Dat heeft heel wat gevraagd van alle betrokkenen, en is een compliment waard.

Omdat Amstelveen veel verschillende nationaliteiten kent onder haar inwoners, hebben we ook nieuwkomersklassen opgezet. Daar werken we aan een betere beheersing van de Nederlandse taal, om zo alle vakken op school goed te kunnen volgen. En voor laaggeletterde volwassenen hebben we het Taalhuis opgericht. Met dank aan de vele vrijwilligers die helpen bij de taalvaardigheid helpen we steeds meer Amstelveners goed leren lezen en schrijven.

Mooie resultaten dus, waar veel partijen hun bijdrage aan hebben geleverd. Graag bedank ik iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie hadden we nooit zulke mooie resultaten kunnen boeken!

Voor- en Vroegschoolse Educatie: het kan beter

Toen ik net begon als wethouder werd ik al vrij snel geconfronteerd met kritiek van de Inspectie van het Onderwijs op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE richt zich op jonge kinderen (2 – 6 jaar) die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben, of een grotere kans maken op het krijgen van zo’n achterstand. Op een speelse manier, met bijvoorbeeld liedjes en spelletjes, wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Gemeente, kinderopvang en basisscholen werken hierbij samen.

IMAG1592

De kwaliteit van het onderwijs is een prioriteit deze collegeperiode. Een prioriteit waar we extra geld voor hebben vrijgemaakt. De doorlopende leerlijn (kort gezegd: een goede samenhang tussen de verschillende onderwijsvormen) speelt daarbij een belangrijke rol, waaronder ook de verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. De kritiek kwam dan ook niet geheel onverwacht: niet voor niets hebben we deze prioriteit gesteld.

Veel ging er goed bij de VVE, maar er waren een aantal aandachtspunten die de Inspectie voldoende belangrijk vond om nader onderzoek te doen. De kritiek van de Inspectie richtte zich met name op de samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo waren er geen resultaatafspraken gemaakt. Ook was er werk te verrichten ten aanzien van de doorgaande leerlijn (in dit geval: ononderbroken ontwikkeling van het kind vanuit peuteropvang naar basisschool). De zorg voor en begeleiding van kinderen, alsmede de omgang met ouders vroeg ook om aandacht.

Het afgelopen jaar hebben we met de andere partijen hard gewerkt aan de aandachtspunten van de Inspectie. Alle betrokkenen hebben er hard aan getrokken, en recentelijk hebben we de gemaakte afspraken gezamenlijk ondertekend.

IMAG1588

We mochten gelijk een VVE-les bijwonen. Erg leuk, nuttig en vooral ook gezellig! De kinderen zongen veel mooie liedjes.

IMAG1614

Ik heb veel waardering voor ieders inzet. De terechte punten van de Inspectie hebben de volle aandacht gekregen. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over de resultaten, de doorlopende leerlijn, en last but not least, de kwaliteit.

Zo zorgen we niet alleen voor voldoende VVE-plekken voor alle kinderen, maar ook voor gemengde groepen. De ervaring leert dat de ontwikkeling van kinderen met een VVE-indicatie het hardste gaat in een groep waarin ook kinderen zonder achterstand zitten. Voor de kinderen zonder achterstand is het VVE-programma ook een goede voorbereiding voor de basisschool. Verder is er een monitor ontwikkeld waarmee we onder meer de kwaliteit van de VVE in de gaten kunnen houden.

Daarmee zijn belangrijke stappen gezet. Er zal vast nog het een en ander verbeterd kunnen worden. De komende tijd houden we dan ook zeker de vinger aan de pols. De samenwerking van het afgelopen jaar geeft mij vertrouwen in de toekomst van de Amstelveense VVE, en daarmee ook van de Amstelveense kinderen.