Flinke impuls techniek onderwijs Almere

Vlak voor de zomervakantie vroeg ik u als ondernemer ons ѐn uzelf te helpen. Onze VMBO-scholen willen samen het techniek onderwijs verbeteren en interessanter maken. Dat is nodig, want te weinig leerlingen zijn geïnteresseerd in techniek. Met als gevolg dat het voor bedrijven steeds moeilijker is om technisch geschoold personeel te vinden. Terwijl in de techniek zoveel kansen liggen en innovaties plaatsvinden.

Gelukkig ziet Den Haag dit probleem ook, en is er geld vrijgemaakt om in het techniekonderwijs te steken. De VMBO-scholen en het MBO in Almere hebben met elkaar een plan gemaakt en konden een bedrag van wel 3 miljoen krijgen van het Rijk. Daarvoor was het wel nodig dat ook het Almeerse bedrijfsleven een bijdrage leverde, van 10% van het totaal. De bijdrage mocht ook in natura, bijvoorbeeld door lessen te verzorgen, te helpen bij de loopbaanoriëntatie van leerlingen, of door stageplekken te bieden. Voor de zomer kwamen we bijeen met het bedrijfsleven om hun hulp te vragen.

De eerste keer dat de scholen probeerden 10% bijdrage van technische bedrijven bij elkaar te krijgen, lukte het niet. Het was dus behoorlijk spannend of het nu wel zou lukken. Maar het resultaat was dit keer boven verwachting hoog: waar het de eerste keer niet lukte, droeg het bedrijfsleven deze keer geen € 300.000, maar zelfs € 700.000 bij! Wat was ik trots toen ik dat hoorde. Het toont een enorme betrokkenheid van onze ondernemers, en de bereidheid om er samen de schouders onder te zetten.

Nu aan de slag. Afgelopen week trapten we samen met onderwijs en ondernemers. De komende weken gaat het plan van de scholen uitgerold worden en versterken we samen met het bedrijfsleven het techniekonderwijs in Almere. Graag bedank ik ook via deze weg alle ondernemers voor hun gulle bijdrage!

 

Betere kwaliteit onderwijs in Amstelveen

wending1

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Dat hebben we gedaan samen met het onderwijs zelf, en het bedrijfsleven. En met de nodige input van ouders en leerlingen. Ik heb veel plezier beleefd aan het samen opstellen van een onderwijsagenda, en de resultaten mogen er zijn.

Zo zijn er belangrijke stappen gezet om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Leerlingen zijn op bezoek geweest bij verschillende organisaties om nader kennis te maken, en meer te leren over welke competenties en opleidingen nodig zijn voor het werk daar. Ook zijn mensen op school komen vertellen over het werk wat ze doen, en hebben we ervoor gezorgd dat scholen en bedrijven elkaar nu goed kunnen vinden als het gaat om bijvoorbeeld stageplaatsen.

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, hebben we ook ingezet op 21st century skills. Een leven lang leren en ontwikkelen is tegenwoordig essentieel. De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo, en jezelf blijven scholen is ontzettend belangrijk. Daarom hebben we in de regio House of Skills opgericht.

In het onderwijs nemen we de nieuwe ontwikkelingen ook mee. Leerlingen hebben op school les gehad in ICT, programmeren, techniek en social media. Vaardigheden die steeds belangrijker worden. Basisschool de Westwijzer is gestart met tweetalig onderwijs. In een internationale gemeente als Amstelveen liggen daar voor andere scholen zeker ook kansen.

De taalontwikkeling, van jong tot oud, is een ander belangrijk onderwerp. Toen ik als wethouder begon stond de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Door er samen met de kinderopvang en de scholen hard aan te trekken, hebben we de VVE weer op niveau gekregen. Dat heeft heel wat gevraagd van alle betrokkenen, en is een compliment waard.

Omdat Amstelveen veel verschillende nationaliteiten kent onder haar inwoners, hebben we ook nieuwkomersklassen opgezet. Daar werken we aan een betere beheersing van de Nederlandse taal, om zo alle vakken op school goed te kunnen volgen. En voor laaggeletterde volwassenen hebben we het Taalhuis opgericht. Met dank aan de vele vrijwilligers die helpen bij de taalvaardigheid helpen we steeds meer Amstelveners goed leren lezen en schrijven.

Mooie resultaten dus, waar veel partijen hun bijdrage aan hebben geleverd. Graag bedank ik iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie hadden we nooit zulke mooie resultaten kunnen boeken!

Feestje voor de nieuwbouw HWC

hwc1

Ik schreef het al eerder: Amstelveen kent een hoge standaard op het gebied van onderwijshuisvesting. En dat willen we zo houden, voor alle leerlingen nu en in de toekomst. Want ook de toekomstige generatie verdient goede huisvesting, een fijne leeromgeving, een omgeving om het beste uit jezelf te halen.

Een van de scholen waarin we investeren is het HWC. Een school met veel aandacht voor talentontwikkeling en internationaal onderwijs. Het gebouw waar het HWC in zit is flink verouderd. Onder meer het klimaat in het gebouw voldoet niet meer. Daarom gaan we samen met de school aan de slag om hier verandering in te brengen. Natuurlijk zorgen we voor een gebouw dat ruimte biedt aan de onderwijsvormen van deze tijd, en voldoende flexibel is.

Samen met het HWC is er een stevige voorbereiding geweest, waarbij we meerdere locaties en verschillende varianten hebben onderzocht op haalbaarheid en wenselijkheid. We hebben prettig en constructief kunnen samenwerken, eerst met rector Ton Liefaard, na zijn pensionering opgevolgd door Bert Kozijn.

De goede en intensieve samenwerking resulteerde in een plan voor nieuwbouw voor het HWC, waarvoor we 21 miljoen hebben gereserveerd. Reden om deze week een klein feestje te vieren met de leerlingen en leraren van het HWC. De komende tijd zetten we de goede samenwerking voort zodat alle leerlingen en docenten straks in een mooi en prettig nieuw gebouw terecht kunnen.

 

Amstelveen investeert in klaslokalen

Het aantal leerlingen in Amstelveen groeit. De scholen zitten steeds voller. De verwachting is dat ook de komende jaren de groei doorzet. Dat betekent dat er straks te weinig plek is op zowel de lagere als middelbare scholen.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen. Uitgangspunt is dat ieder kind op de basisschool in eigen wijk een plek op school kan vinden. Ook hebben we de afspraak met de middelbare scholen dat alle Amstelveense leerlingen in Amstelveen voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Nu het aantal leerlingen toeneemt, zijn er meer klaslokalen nodig. Daar gaan we als gemeente voor zorgen. Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving, en draagt daarmee bij aan een omgeving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook biedt het een betere werkomgeving voor de leraren. Daarom maken we geld vrij om niet alleen meer lokalen, maar zeker ook kwalitatief goede lokalen te realiseren. In totaal reserveren we zo’n 32 miljoen euro.

Een van de scholen waar we mee aan de slag gaan is het HWC. Het gebouw van het HWC is sterk verouderd. We zetten daarom in op nieuwbouw voor het HWC, waarbij we gelijk het aantal klaslokalen vergroten. Daarnaast willen we voor basisschool Wending, die nu tijdelijk gehuisvest is in Westwijk, permanente lokalen aanbouwen bij basisschool de Schakel. En we reserveren geld om ook voor andere scholen extra lokalen te kunnen realiseren.

Amstelveen kent een hoge standaard op het gebied van onderwijshuisvesting. En dat willen we zo houden, voor alle leerlingen nu en in de toekomst. Want ook de toekomstige generatie verdient goede huisvesting, een fijne leeromgeving, een omgeving om het beste uit jezelf te halen.

Groei internationale bedrijfsleven, wachtlijsten internationale scholen

Deze week werd bekend dat het afgelopen jaar 140 nieuwe internationale bedrijven zich in de regio Amsterdam hebben gevestigd, waarvan 11 in Amstelveen. Deze 140 bedrijven zorgen voor een kleine 3.000 nieuwe banen, wat een flinke toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. De groei van reeds hier gevestigde internationale bedrijven zorgde voor nog eens 3.000 extra banen. Een mooi resultaat, mede dankzij onze handelsmissies.

In april van dit jaar schreef ik hier al over de achtergrond van deze handelsmissies. We kregen rond die tijd de eerste signalen dat expats in onze regio moeite hadden om een plek voor hun kinderen op een internationale school te vinden. Die situatie is niet verbeterd. Veel internationale scholen hebben een wachtlijst. Ook de internationale school in Amstelveen, de ISA, kent ondanks een recente uitbreiding alweer een wachtlijst.

Met onze buurgemeenten zoeken we hard naar oplossingen . Dat is niet altijd makkelijk. De nabijheid van Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat: zeker voor internationale bedrijven is een goed bereikbare luchthaven in de  buurt van groot belang. Tegelijkertijd zorgt de Rijksregelgeving rondom Schiphol ook voor problemen. Daardoor is het moeilijk om locaties voor internationale scholen te vinden. Een paradox: Schiphol draagt bij aan onze economie, en is zelf ook afhankelijk van de internationale bedrijvigheid in onze regio. Tegelijk belemmert ze de randvoorwaarden die we moeten creëren om onze regio aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven. Een aantal maanden geleden schreef ik al over Schiphol als motor en belemmering van onze economie.

Op dit moment halen we nog mooie resultaten. Veel nieuwe bedrijven vestigen zich in onze regio, en er is sprake van groei van bedrijven die zich hier eerder hebben gevestigd. Dat zorgt voor banen voor onze inwoners.

Maar als we mooie resultaten willen blijven behalen, is er werk aan de winkel. We zullen voldoende internationale scholingsplekken moeten kunnen bieden. Dat is, zoals het van de week al in het Parool stond, een opdracht voor de hele regio. Waarbij het erg zou helpen als het Rijk de regio meer ruimte geeft om rondom Schiphol aan de randvoorwaarden voor een bloeiende internationale economie te werken. Ook daar blijven we ons voor inzetten.

Talentontwikkeling voor elk kind

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. En dat begint met goed onderwijs. Met een steuntje in de rug voor de kinderen die dat nodig hebben, en extra uitdaging voor de kinderen die dat aankunnen. Samen met scholen, ouders en het bedrijfsleven werken we daaraan. Op basis van de gezamenlijk opgestelde onderwijsagenda investeren we de komende jaren in onderwijs.

Eerder schreef ik al over de investeringen die we doen in het taalonderwijs. Een ander belangrijk thema in de onderwijsagenda is talentontwikkeling. Onderdeel van onderwijs is ook de zoektocht naar de talenten van een kind, een zoektocht naar waar de kansen en uitdagingen liggen.

Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen volgen, en daarmee ook zo goed mogelijk te kunnen inspelen op datgene wat het kind nodig heeft, werken we aan de samenwerking. Tussen kinderdagverblijf en basisschool, basisschool en buitenschoolse opvang, en basisschool en voortgezet onderwijs. Zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er rondom het kind speelt.

Daarmee kan ook beter ingezet worden op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Iets waar wij als gemeente graag in investeren.

12027151_10206597411350799_6092482973107995094_o

Op de scholen gebeurt dan ook een heleboel op het gebied van talentontwikkeling. Te veel om allemaal op te noemen, maar wel leuk om een aantal voorbeelden te geven. Ook om een blijk van waardering te tonen aan de leraren, die met alle extra inzet een enorme betrokkenheid tonen.

Een onderwerp dat op veel scholen aandacht krijgt dit schooljaar is ICT. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met ICT te maken krijgen. Leerlingen in Amstelveen krijgen in de lessen te maken met ICT, en de leraren krijgen scholing in het inzetten van ICT als leermiddel. Daarbij komen ook de verschillende leerbehoeftes van kinderen aan de orde, zodat ieder kind op zijn eigen niveau les krijgt, en zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden. Zo besteedt Kindercampus King extra tijd aan beweging en sport. Een hele goede ontwikkeling, niet alleen omdat voldoende beweging goed is om je lichaam fit te houden, maar ook omdat we er steeds meer achter komen dat leren beter gaat als het voldoende wordt afgewisseld met een gezonde dosis lichamelijke activiteit.

Naast extra sportactiviteiten komen creatieve vakken, zoals allerlei vormen van muziekonderwijs, op verschillende scholen terug. En het project ‘Vreedzame School’ is ook een leuke om te noemen: daar leren kinderen hoe op school en thuis om te gaan met conflicten.

Met het bedrijfsleven werken we bovendien aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Scholen en bedrijven vinden het vaak lastig om elkaar te vinden, maar hebben wel behoefte aan een betere aansluiting. De eerste stappen zijn gezet, met bijvoorbeeld het project ‘zomerondernemer’, waarbij leerlingen tijdens de zomer kennis kunnen maken met het ondernemerschap. De komende tijd werken we verder aan dit onderwerp.

Er gebeurt dus een hoop. Op scholen, door leraren, en met hulp van ouders en bedrijfsleven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich inzet om onze kinderen net dat beetje extra te bieden. Of dat nou dat steuntje in de rug is, of die extra uitdaging. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen neerzetten!

Weer ruimte voor Wending

Vanmorgen was het dan zover, de opening van de nieuwe locatie van Wending.

wending1

Wending is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij het onderwijs. Tot de herfstvakantie zat de school in hetzelfde gebouw als basisschool De Westwijzer.

De directeur van Wending trok vorig schooljaar bij mij aan de bel vanwege ruimtegebrek. Ik ben gaan kijken, en schrok van wat ik zag. Het gebouw was eigenlijk te klein voor de twee scholen samen. Zeker met kinderen die vanuit het speciaal onderwijs extra aandacht nodig hebben.

Hoewel er plannen zijn om samen te gaan met De Schakel, onze andere school voor speciaal basisonderwijs, wilde ik daar niet op wachten. Voordat de samenwerking gerealiseerd is, plannen zijn uitgewerkt voor een nieuwe school, en nieuwe lokalen ook daadwerkelijk zijn gebouwd, ben je een hele poos verder. Dat duurde me, gezien de situatie waarin de leerlingen zich bevonden, te lang.

We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan om een plek te vinden waar de kinderen al sneller de ruimte zouden hebben. Gelukkig kwam er plek vrij in het gebouw De Overloop, hoewel dat niet gelijk geschikt was. We hebben het gebouw flink opgeknapt, en aangepast zodat het geschikt is voor speciaal onderwijs. De kinderen hebben nu ruime en lichte lokalen tot hun beschikking.

wending 2

De kinderen waren vanmorgen dan ook enthousiast over hun nieuwe school. Op zo’n nieuwe plek is het natuurlijk ook altijd even zoeken, net een doolhof! Genoeg te ontdekken de komende tijd.

Vandaag is een speciale dag voor de leerlingen, met allemaal circus activiteiten om de nieuwe locatie van de school te vieren. De Rotary Amstelveen heeft er aan bijgedragen dat de circus activiteiten kunnen plaatsvinden. Graag wil ik de Rotary op deze plek dan ook bedanken voor hun bijdrage aan een goede start op de nieuwe locatie.

Taalonderwijs van jong tot oud

De komende jaren investeren we flink in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Goed onderwijs maakt mensen mondig, kundig, en het draagt bij aan zelfontplooiing. Ook vergroot goed onderwijs dat aansluit bij het kind de kans op werk.

Het afgelopen jaar zijn er intensieve gesprekken gevoerd met scholen, ouders en bedrijven om gezamenlijk tot een onderwijsagenda te komen. Vele ideeën kwamen naar boven. Ideeën die vaak wonderwel op elkaar aan bleken te sluiten. Een aantal thema’s kwam prominent naar voren: de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, talentontwikkeling, en aandacht voor taal.

Vandaag meer over laatstgenoemd onderwerp: investeren in taalonderwijs.

Het belang van taal is niet te onderschatten. Natuurlijk draait school niet alleen om taal en rekenen. Om die reden speelt ook talentontwikkeling in de onderwijsagenda een belangrijke rol, maar daarover een andere keer meer. Taal is belangrijk omdat het op veel vlakken terug komt, en zeker niet alleen bij het leren van taal zelf. Zonder een goede taalbeheersing zal het volgen van andere vakken moeilijker zijn: taal speelt een rol bij bijna alle vakken op school. Ook in het latere leven is taalbeheersing belangrijk. Denk bijvoorbeeld maar aan het lezen van email op werk, het kunnen begrijpen van bijsluiters, of, iets dat tegenwoordig bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven: informatie zoeken via google.

We investeren dan ook van jong tot oud in taalontwikkeling. Om te beginnen hebben we besloten op jongere leeftijd te starten met logopedie. In plaats van een screening op de basisschool, starten we al op peuterleeftijd. Op deze manier signaleren we taalproblemen zo vroeg mogelijk, en kunnen we er ook zo vroeg mogelijk mee aan de slag. Hoe eerder je begint, hoe groter de effecten. We hebben om die reden ook geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie .

Leraren van de basisscholen worden geschoold in het herkennen van taalachterstanden. Ook is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Voor de basisscholen hebben we sinds afgelopen schooljaar bovendien nieuwkomersklassen ingesteld. Nieuwkomersklassen zijn aparte klassen speciaal voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. De kinderen in de nieuwkomersklas leren daardoor sneller Nederlands, en de leraren van de reguliere klassen houden genoeg tijd en aandacht voor de kinderen zonder taalachterstand. Op de middelbare school kennen we al langer een aparte klas voor leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Afgelopen schooljaar hebben we een extra klas geopend.

Ook voor volwassenen investeren we in taalontwikkeling. Dat doen we met behulp van het Taalhuis. Het Taalhuis richt zich in Amstelveen, maar ook in onze buurgemeenten Aalsmeer en Uithoorn, op het bestrijden van laaggeletterdheid. In het Taalhuis zijn bijvoorbeeld taalcursussen, maar ook persoonlijke begeleiding van laaggeletterden ondergebracht.

Zo investeren we van jong tot oud, zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan komen in de maatschappij. En zodat kinderen niet als gevolg van een taalachterstand worden belemmerd in het ontwikkelen van andere talenten. Over talentontwikkeling een volgende keer meer!

Voor- en Vroegschoolse Educatie: het kan beter

Toen ik net begon als wethouder werd ik al vrij snel geconfronteerd met kritiek van de Inspectie van het Onderwijs op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE richt zich op jonge kinderen (2 – 6 jaar) die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben, of een grotere kans maken op het krijgen van zo’n achterstand. Op een speelse manier, met bijvoorbeeld liedjes en spelletjes, wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Gemeente, kinderopvang en basisscholen werken hierbij samen.

IMAG1592

De kwaliteit van het onderwijs is een prioriteit deze collegeperiode. Een prioriteit waar we extra geld voor hebben vrijgemaakt. De doorlopende leerlijn (kort gezegd: een goede samenhang tussen de verschillende onderwijsvormen) speelt daarbij een belangrijke rol, waaronder ook de verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. De kritiek kwam dan ook niet geheel onverwacht: niet voor niets hebben we deze prioriteit gesteld.

Veel ging er goed bij de VVE, maar er waren een aantal aandachtspunten die de Inspectie voldoende belangrijk vond om nader onderzoek te doen. De kritiek van de Inspectie richtte zich met name op de samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo waren er geen resultaatafspraken gemaakt. Ook was er werk te verrichten ten aanzien van de doorgaande leerlijn (in dit geval: ononderbroken ontwikkeling van het kind vanuit peuteropvang naar basisschool). De zorg voor en begeleiding van kinderen, alsmede de omgang met ouders vroeg ook om aandacht.

Het afgelopen jaar hebben we met de andere partijen hard gewerkt aan de aandachtspunten van de Inspectie. Alle betrokkenen hebben er hard aan getrokken, en recentelijk hebben we de gemaakte afspraken gezamenlijk ondertekend.

IMAG1588

We mochten gelijk een VVE-les bijwonen. Erg leuk, nuttig en vooral ook gezellig! De kinderen zongen veel mooie liedjes.

IMAG1614

Ik heb veel waardering voor ieders inzet. De terechte punten van de Inspectie hebben de volle aandacht gekregen. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over de resultaten, de doorlopende leerlijn, en last but not least, de kwaliteit.

Zo zorgen we niet alleen voor voldoende VVE-plekken voor alle kinderen, maar ook voor gemengde groepen. De ervaring leert dat de ontwikkeling van kinderen met een VVE-indicatie het hardste gaat in een groep waarin ook kinderen zonder achterstand zitten. Voor de kinderen zonder achterstand is het VVE-programma ook een goede voorbereiding voor de basisschool. Verder is er een monitor ontwikkeld waarmee we onder meer de kwaliteit van de VVE in de gaten kunnen houden.

Daarmee zijn belangrijke stappen gezet. Er zal vast nog het een en ander verbeterd kunnen worden. De komende tijd houden we dan ook zeker de vinger aan de pols. De samenwerking van het afgelopen jaar geeft mij vertrouwen in de toekomst van de Amstelveense VVE, en daarmee ook van de Amstelveense kinderen.

Oproep aan Amstelveense scholen

De afgelopen weken heeft een behoorlijk aantal ouders bij ons aan de bel getrokken over problemen bij de plaatsing van hun kind op de middelbare school. Oorzaak is de gewijzigde adviesprocedure. Waar een kind voorheen eerst de CITO-toets maakte, en daarna een advies kreeg, volgt de CITO nu pas nadat het advies is gegeven. Wel kan op basis van de CITO het advies nog wijzigen.

Nu blijkt dat er in Amstelveen meer leerlingen een hoger advies hebben gekregen dan de middelbare scholen hadden verwacht. Met als gevolg dat inmiddels meerdere kinderen te horen hebben gekregen dat er in Amstelveen geen plek voor ze is. Wel in Mijdrecht of Uithoorn.

Wij vinden het van belang dat Amstelveense kinderen in Amstelveen een plek op school kunnen krijgen. Met de scholen hebben we dan ook de afspraak gemaakt dat Amstelveense kinderen hier een plek kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we begrip voor het feit dat het adviessysteem is gewijzigd. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat individuele leerlingen daarvan de dupe worden, zoals we ook in een brief over de plaatsing van leerlingen aan de scholen hebben aangegeven.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting. Uiteraard zijn wij zoals altijd bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, en eventuele huisvestingsproblemen op te lossen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de kinderen. In het belang van onze kinderen roep ik de scholen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen, en gezamenlijk snel tot een oplossing te komen.