Betere kwaliteit onderwijs in Amstelveen

wending1

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Dat hebben we gedaan samen met het onderwijs zelf, en het bedrijfsleven. En met de nodige input van ouders en leerlingen. Ik heb veel plezier beleefd aan het samen opstellen van een onderwijsagenda, en de resultaten mogen er zijn.

Zo zijn er belangrijke stappen gezet om het onderwijs beter op de arbeidsmarkt te laten aansluiten. Leerlingen zijn op bezoek geweest bij verschillende organisaties om nader kennis te maken, en meer te leren over welke competenties en opleidingen nodig zijn voor het werk daar. Ook zijn mensen op school komen vertellen over het werk wat ze doen, en hebben we ervoor gezorgd dat scholen en bedrijven elkaar nu goed kunnen vinden als het gaat om bijvoorbeeld stageplaatsen.

Om onze kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, hebben we ook ingezet op 21st century skills. Een leven lang leren en ontwikkelen is tegenwoordig essentieel. De arbeidsmarkt verandert in een razend tempo, en jezelf blijven scholen is ontzettend belangrijk. Daarom hebben we in de regio House of Skills opgericht.

In het onderwijs nemen we de nieuwe ontwikkelingen ook mee. Leerlingen hebben op school les gehad in ICT, programmeren, techniek en social media. Vaardigheden die steeds belangrijker worden. Basisschool de Westwijzer is gestart met tweetalig onderwijs. In een internationale gemeente als Amstelveen liggen daar voor andere scholen zeker ook kansen.

De taalontwikkeling, van jong tot oud, is een ander belangrijk onderwerp. Toen ik als wethouder begon stond de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) onder verscherpt toezicht van de Inspectie. Door er samen met de kinderopvang en de scholen hard aan te trekken, hebben we de VVE weer op niveau gekregen. Dat heeft heel wat gevraagd van alle betrokkenen, en is een compliment waard.

Omdat Amstelveen veel verschillende nationaliteiten kent onder haar inwoners, hebben we ook nieuwkomersklassen opgezet. Daar werken we aan een betere beheersing van de Nederlandse taal, om zo alle vakken op school goed te kunnen volgen. En voor laaggeletterde volwassenen hebben we het Taalhuis opgericht. Met dank aan de vele vrijwilligers die helpen bij de taalvaardigheid helpen we steeds meer Amstelveners goed leren lezen en schrijven.

Mooie resultaten dus, waar veel partijen hun bijdrage aan hebben geleverd. Graag bedank ik iedereen die zijn of haar steentje heeft bijgedragen. Zonder jullie hadden we nooit zulke mooie resultaten kunnen boeken!

Talentontwikkeling voor elk kind

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. En dat begint met goed onderwijs. Met een steuntje in de rug voor de kinderen die dat nodig hebben, en extra uitdaging voor de kinderen die dat aankunnen. Samen met scholen, ouders en het bedrijfsleven werken we daaraan. Op basis van de gezamenlijk opgestelde onderwijsagenda investeren we de komende jaren in onderwijs.

Eerder schreef ik al over de investeringen die we doen in het taalonderwijs. Een ander belangrijk thema in de onderwijsagenda is talentontwikkeling. Onderdeel van onderwijs is ook de zoektocht naar de talenten van een kind, een zoektocht naar waar de kansen en uitdagingen liggen.

Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen volgen, en daarmee ook zo goed mogelijk te kunnen inspelen op datgene wat het kind nodig heeft, werken we aan de samenwerking. Tussen kinderdagverblijf en basisschool, basisschool en buitenschoolse opvang, en basisschool en voortgezet onderwijs. Zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er rondom het kind speelt.

Daarmee kan ook beter ingezet worden op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Iets waar wij als gemeente graag in investeren.

12027151_10206597411350799_6092482973107995094_o

Op de scholen gebeurt dan ook een heleboel op het gebied van talentontwikkeling. Te veel om allemaal op te noemen, maar wel leuk om een aantal voorbeelden te geven. Ook om een blijk van waardering te tonen aan de leraren, die met alle extra inzet een enorme betrokkenheid tonen.

Een onderwerp dat op veel scholen aandacht krijgt dit schooljaar is ICT. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met ICT te maken krijgen. Leerlingen in Amstelveen krijgen in de lessen te maken met ICT, en de leraren krijgen scholing in het inzetten van ICT als leermiddel. Daarbij komen ook de verschillende leerbehoeftes van kinderen aan de orde, zodat ieder kind op zijn eigen niveau les krijgt, en zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden. Zo besteedt Kindercampus King extra tijd aan beweging en sport. Een hele goede ontwikkeling, niet alleen omdat voldoende beweging goed is om je lichaam fit te houden, maar ook omdat we er steeds meer achter komen dat leren beter gaat als het voldoende wordt afgewisseld met een gezonde dosis lichamelijke activiteit.

Naast extra sportactiviteiten komen creatieve vakken, zoals allerlei vormen van muziekonderwijs, op verschillende scholen terug. En het project ‘Vreedzame School’ is ook een leuke om te noemen: daar leren kinderen hoe op school en thuis om te gaan met conflicten.

Met het bedrijfsleven werken we bovendien aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Scholen en bedrijven vinden het vaak lastig om elkaar te vinden, maar hebben wel behoefte aan een betere aansluiting. De eerste stappen zijn gezet, met bijvoorbeeld het project ‘zomerondernemer’, waarbij leerlingen tijdens de zomer kennis kunnen maken met het ondernemerschap. De komende tijd werken we verder aan dit onderwerp.

Er gebeurt dus een hoop. Op scholen, door leraren, en met hulp van ouders en bedrijfsleven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich inzet om onze kinderen net dat beetje extra te bieden. Of dat nou dat steuntje in de rug is, of die extra uitdaging. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen neerzetten!