Amstelveen investeert in klaslokalen

Het aantal leerlingen in Amstelveen groeit. De scholen zitten steeds voller. De verwachting is dat ook de komende jaren de groei doorzet. Dat betekent dat er straks te weinig plek is op zowel de lagere als middelbare scholen.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting van onze scholen. Uitgangspunt is dat ieder kind op de basisschool in eigen wijk een plek op school kan vinden. Ook hebben we de afspraak met de middelbare scholen dat alle Amstelveense leerlingen in Amstelveen voortgezet onderwijs kunnen volgen.

Nu het aantal leerlingen toeneemt, zijn er meer klaslokalen nodig. Daar gaan we als gemeente voor zorgen. Goede huisvesting draagt bij aan een prettige leeromgeving, en draagt daarmee bij aan een omgeving waarin leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Ook biedt het een betere werkomgeving voor de leraren. Daarom maken we geld vrij om niet alleen meer lokalen, maar zeker ook kwalitatief goede lokalen te realiseren. In totaal reserveren we zo’n 32 miljoen euro.

Een van de scholen waar we mee aan de slag gaan is het HWC. Het gebouw van het HWC is sterk verouderd. We zetten daarom in op nieuwbouw voor het HWC, waarbij we gelijk het aantal klaslokalen vergroten. Daarnaast willen we voor basisschool Wending, die nu tijdelijk gehuisvest is in Westwijk, permanente lokalen aanbouwen bij basisschool de Schakel. En we reserveren geld om ook voor andere scholen extra lokalen te kunnen realiseren.

Amstelveen kent een hoge standaard op het gebied van onderwijshuisvesting. En dat willen we zo houden, voor alle leerlingen nu en in de toekomst. Want ook de toekomstige generatie verdient goede huisvesting, een fijne leeromgeving, een omgeving om het beste uit jezelf te halen.

Handen ineen voor Downklas

IMG-20160204-WA0015

Enkele weken geleden schreef ik hier over de Downklas van Parcival. Een bijzondere klas, waar leerlingen met een verstandelijke beperking meedraaien op een reguliere school, en veel activiteiten doen met de andere kinderen op school. De klas dreigt kopje onder te gaan, zoals RTV Noord-Holland al berichtte. Omdat de financiering van de Amsterdamse leerlingen wegviel, wat het voortbestaan van de klas bedreigde, heb ik het Amsterdamse samenwerkingsverband opgeroepen om een oplossing te vinden.

Helaas mocht mijn oproep niet baten. Het samenwerkingsverband heeft negatief op het verzoek gereageerd. Dat kwam hard binnen, zeker nu het om slechts enkele, en uiterst kwetsbare leerlingen gaat.

Gisteren heb ik gesproken met de directeur van Parcival, Bart Hurkxkens, en de directeur van ons eigen samenwerkingsverband, Joost van Chaam. Alle drie voelen we ons zeer betrokken bij de kinderen, en willen we voorkomen dat de klas zou moeten stoppen.

Een oplossing zou kunnen zijn om de klas om te bouwen naar een nevenvestiging in Amstelveen van een Amsterdamse school voor speciaal onderwijs. Dit heeft echter nogal wat voeten in aarde. We willen zeker kijken naar de mogelijkheden, en willen deze optie nader onderzoeken. Maar omdat aan het openen van een nevenvestiging allerlei termijnen zijn verbonden, onder meer bij het ministerie, zal de opening van een nevenvestiging voor komend schooljaar niet haalbaar zijn.

Nog een schooljaar met tekorten overleeft de klas niet. Daarom hebben Joost en ik een afspraak gemaakt. Wat er ook gebeurt, we zorgen dat er voor komend schooljaar een overbrugging komt. Samen zullen we het tekort financieren. Zo is er voor volgend schooljaar in ieder geval zekerheid, en hebben we de tijd om te zoeken naar een structurele oplossing. Want deze prachtklas moeten we behouden.

Voortbestaan klas kinderen met Downsyndroom in gevaar

IMG-20160204-WA0015

Vrije school Parcival kent een hele bijzondere klas, de instapklas. Het is een klas met kinderen met een verstandelijke beperking, vaak het Downsyndroom. Deze kinderen doen op school gewoon mee met de andere kinderen en gaan dus naar een reguliere school in plaats van een school voor speciaal onderwijs.

Als wethouder onderwijs kom ik veel op scholen en zie ik veel voorbeelden van passend onderwijs. Of dat nu is door leerlingen extra uit te dagen of juist wat extra begeleiding te bieden. Het idee achter passend onderwijs is onderwijs op maat voor ieder kind, waarbij ook de kinderen die wat meer aandacht nodig hebben als het kan naar een reguliere school van hun keuze gaan.

Het is mooi om te zien hoe bij Parcival kinderen met een verstandelijke beperking samen naar school gaan met de andere leerlingen. Parcival geeft deze kinderen op een reguliere school een combinatie van vrijeschoolonderwijs en speciaal onderwijs, waarbij zij regelmatig samenkomen met de leerlingen die regulier onderwijs volgen. De instapklas is misschien wel het ultieme voorbeeld van passend onderwijs. Op bezoek bij de klas zag ik hoe kinderen uit groep 4 soep maakten samen met de kinderen van de instapklas. Ondertussen vertelden Lode, Maas en Zohra me alles over hun hobby’s, en lieten ze me zien wat ze op school leren.

IMG-20160204-WA0004

Maar het voortbestaan van de instapklas is in gevaar. In de klas zitten ook een aantal Amsterdamse kinderen. Voor deze kinderen ontvangt Parcival dit schooljaar geen financiële bijdrage vanuit het Amsterdamse samenwerkingsverband, die het geld voor passend onderwijs (bovenschools budget) verdeelt. Het geld is verdeeld onder de Amsterdamse scholen. En Parcival is geen Amsterdamse, maar een Amstelveense school.

Parcival zorgt er nu op eigen kosten voor dat de Amsterdamse kinderen in de instapklas kunnen blijven. De ouders hebben immers heel bewust voor het onderwijs van Parcival gekozen. En de kinderen gaan er met veel plezier naar school. Maar het zelf dragen van de kosten is voor de school niet lang vol te houden. Daarmee komt het voortbestaan van deze bijzondere klas in gevaar. Dat het om een kwetsbare groep kinderen gaat, maakt het probleem des te nijpender.

Om het probleem op te lossen, is de gemeente Amstelveen verzocht een nevenvestiging van een Amsterdamse school voor speciaal onderwijs in Amstelveen te openen. Dat heeft nogal wat voeten in de aarde. Het ministerie moet hier namelijk over besluiten, na instemming van de gemeente en het samenwerkingsverband Amstelronde, en dat neemt behoorlijk wat tijd in beslag. De kans is groot dat een nevenvestiging pas in schooljaar 2017-2018 kan starten. Met het risico dat de instapklas het zo lang niet volhoudt, gezien de huidige tekorten.

Ik vind het bovendien nodeloos ingewikkeld om een langdurige procedure voor het starten van een school in te gaan, terwijl het feitelijk gaat om het krijgen van een financiële bijdrage voor op dit moment zes kinderen. Het kan toch niet zo zijn dat een kleine groep kwetsbare kinderen de dupe wordt van ingestelde financiële verdeelsleutels. Er zijn eenvoudiger oplossingen denkbaar. Oplossingen die elders in het land al toepassing vinden, zelfs al bij Parcival. In de instapklas zit ook een kindje uit het Gooi, waarvoor Parcival wel een vergoeding ontvangt. Ook Parcival ziet meer in een dergelijke oplossing.

Ik heb dan ook een oproep gedaan aan de bestuurder van het Amsterdamse samenwerkingsverband (Amsterdam Diemen) om met de Amsterdamse schoolbesturen voor deze zes kinderen, en toekomstige Amsterdamse kinderen in de instapklas, een oplossing te vinden, zodat ze op Parcival naar school kunnen blijven gaan. Ook heb ik mijn Amsterdamse collega-wethouder onderwijs Simone Kukenheim opgeroepen dit probleem aan te kaarten bij het samenwerkingsverband en de Amsterdamse schoolbesturen. Als het andere samenwerkingsverbanden lukt om kinderen buiten de gemeentegrenzen hun bijdrage voor passend onderwijs mee te geven, moet dat voor deze Amsterdamse kinderen toch ook lukken. We blijven er bovenop zitten. De instapklas van Parcival is een pareltje, dat mag niet verloren gaan!

Groei internationale bedrijfsleven, wachtlijsten internationale scholen

Deze week werd bekend dat het afgelopen jaar 140 nieuwe internationale bedrijven zich in de regio Amsterdam hebben gevestigd, waarvan 11 in Amstelveen. Deze 140 bedrijven zorgen voor een kleine 3.000 nieuwe banen, wat een flinke toename betekent ten opzichte van de voorgaande jaren. De groei van reeds hier gevestigde internationale bedrijven zorgde voor nog eens 3.000 extra banen. Een mooi resultaat, mede dankzij onze handelsmissies.

In april van dit jaar schreef ik hier al over de achtergrond van deze handelsmissies. We kregen rond die tijd de eerste signalen dat expats in onze regio moeite hadden om een plek voor hun kinderen op een internationale school te vinden. Die situatie is niet verbeterd. Veel internationale scholen hebben een wachtlijst. Ook de internationale school in Amstelveen, de ISA, kent ondanks een recente uitbreiding alweer een wachtlijst.

Met onze buurgemeenten zoeken we hard naar oplossingen . Dat is niet altijd makkelijk. De nabijheid van Schiphol draagt bij aan een goed vestigingsklimaat: zeker voor internationale bedrijven is een goed bereikbare luchthaven in de  buurt van groot belang. Tegelijkertijd zorgt de Rijksregelgeving rondom Schiphol ook voor problemen. Daardoor is het moeilijk om locaties voor internationale scholen te vinden. Een paradox: Schiphol draagt bij aan onze economie, en is zelf ook afhankelijk van de internationale bedrijvigheid in onze regio. Tegelijk belemmert ze de randvoorwaarden die we moeten creëren om onze regio aantrekkelijk te houden voor internationale bedrijven. Een aantal maanden geleden schreef ik al over Schiphol als motor en belemmering van onze economie.

Op dit moment halen we nog mooie resultaten. Veel nieuwe bedrijven vestigen zich in onze regio, en er is sprake van groei van bedrijven die zich hier eerder hebben gevestigd. Dat zorgt voor banen voor onze inwoners.

Maar als we mooie resultaten willen blijven behalen, is er werk aan de winkel. We zullen voldoende internationale scholingsplekken moeten kunnen bieden. Dat is, zoals het van de week al in het Parool stond, een opdracht voor de hele regio. Waarbij het erg zou helpen als het Rijk de regio meer ruimte geeft om rondom Schiphol aan de randvoorwaarden voor een bloeiende internationale economie te werken. Ook daar blijven we ons voor inzetten.

Talentontwikkeling voor elk kind

Ieder kind verdient de kans het beste uit zichzelf te halen. En dat begint met goed onderwijs. Met een steuntje in de rug voor de kinderen die dat nodig hebben, en extra uitdaging voor de kinderen die dat aankunnen. Samen met scholen, ouders en het bedrijfsleven werken we daaraan. Op basis van de gezamenlijk opgestelde onderwijsagenda investeren we de komende jaren in onderwijs.

Eerder schreef ik al over de investeringen die we doen in het taalonderwijs. Een ander belangrijk thema in de onderwijsagenda is talentontwikkeling. Onderdeel van onderwijs is ook de zoektocht naar de talenten van een kind, een zoektocht naar waar de kansen en uitdagingen liggen.

Om de ontwikkeling van een kind zo goed mogelijk te kunnen volgen, en daarmee ook zo goed mogelijk te kunnen inspelen op datgene wat het kind nodig heeft, werken we aan de samenwerking. Tussen kinderdagverblijf en basisschool, basisschool en buitenschoolse opvang, en basisschool en voortgezet onderwijs. Zodat iedereen goed op de hoogte is van wat er rondom het kind speelt.

Daarmee kan ook beter ingezet worden op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden. Iets waar wij als gemeente graag in investeren.

12027151_10206597411350799_6092482973107995094_o

Op de scholen gebeurt dan ook een heleboel op het gebied van talentontwikkeling. Te veel om allemaal op te noemen, maar wel leuk om een aantal voorbeelden te geven. Ook om een blijk van waardering te tonen aan de leraren, die met alle extra inzet een enorme betrokkenheid tonen.

Een onderwerp dat op veel scholen aandacht krijgt dit schooljaar is ICT. ICT speelt een steeds belangrijkere rol in onze samenleving. Het is dan ook belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd met ICT te maken krijgen. Leerlingen in Amstelveen krijgen in de lessen te maken met ICT, en de leraren krijgen scholing in het inzetten van ICT als leermiddel. Daarbij komen ook de verschillende leerbehoeftes van kinderen aan de orde, zodat ieder kind op zijn eigen niveau les krijgt, en zich op zijn eigen tempo kan ontwikkelen.

Maar er is ook aandacht voor andere vaardigheden. Zo besteedt Kindercampus King extra tijd aan beweging en sport. Een hele goede ontwikkeling, niet alleen omdat voldoende beweging goed is om je lichaam fit te houden, maar ook omdat we er steeds meer achter komen dat leren beter gaat als het voldoende wordt afgewisseld met een gezonde dosis lichamelijke activiteit.

Naast extra sportactiviteiten komen creatieve vakken, zoals allerlei vormen van muziekonderwijs, op verschillende scholen terug. En het project ‘Vreedzame School’ is ook een leuke om te noemen: daar leren kinderen hoe op school en thuis om te gaan met conflicten.

Met het bedrijfsleven werken we bovendien aan de aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. Scholen en bedrijven vinden het vaak lastig om elkaar te vinden, maar hebben wel behoefte aan een betere aansluiting. De eerste stappen zijn gezet, met bijvoorbeeld het project ‘zomerondernemer’, waarbij leerlingen tijdens de zomer kennis kunnen maken met het ondernemerschap. De komende tijd werken we verder aan dit onderwerp.

Er gebeurt dus een hoop. Op scholen, door leraren, en met hulp van ouders en bedrijfsleven. Ik wil dan ook iedereen bedanken die zich inzet om onze kinderen net dat beetje extra te bieden. Of dat nou dat steuntje in de rug is, of die extra uitdaging. Zonder jullie hadden we dit niet kunnen neerzetten!

Weer ruimte voor Wending

Vanmorgen was het dan zover, de opening van de nieuwe locatie van Wending.

wending1

Wending is een school voor speciaal basisonderwijs, voor kinderen die extra zorg nodig hebben bij het onderwijs. Tot de herfstvakantie zat de school in hetzelfde gebouw als basisschool De Westwijzer.

De directeur van Wending trok vorig schooljaar bij mij aan de bel vanwege ruimtegebrek. Ik ben gaan kijken, en schrok van wat ik zag. Het gebouw was eigenlijk te klein voor de twee scholen samen. Zeker met kinderen die vanuit het speciaal onderwijs extra aandacht nodig hebben.

Hoewel er plannen zijn om samen te gaan met De Schakel, onze andere school voor speciaal basisonderwijs, wilde ik daar niet op wachten. Voordat de samenwerking gerealiseerd is, plannen zijn uitgewerkt voor een nieuwe school, en nieuwe lokalen ook daadwerkelijk zijn gebouwd, ben je een hele poos verder. Dat duurde me, gezien de situatie waarin de leerlingen zich bevonden, te lang.

We zijn dan ook gelijk aan de slag gegaan om een plek te vinden waar de kinderen al sneller de ruimte zouden hebben. Gelukkig kwam er plek vrij in het gebouw De Overloop, hoewel dat niet gelijk geschikt was. We hebben het gebouw flink opgeknapt, en aangepast zodat het geschikt is voor speciaal onderwijs. De kinderen hebben nu ruime en lichte lokalen tot hun beschikking.

wending 2

De kinderen waren vanmorgen dan ook enthousiast over hun nieuwe school. Op zo’n nieuwe plek is het natuurlijk ook altijd even zoeken, net een doolhof! Genoeg te ontdekken de komende tijd.

Vandaag is een speciale dag voor de leerlingen, met allemaal circus activiteiten om de nieuwe locatie van de school te vieren. De Rotary Amstelveen heeft er aan bijgedragen dat de circus activiteiten kunnen plaatsvinden. Graag wil ik de Rotary op deze plek dan ook bedanken voor hun bijdrage aan een goede start op de nieuwe locatie.

Taalonderwijs van jong tot oud

De komende jaren investeren we flink in de kwaliteit van het onderwijs in Amstelveen. Goed onderwijs maakt mensen mondig, kundig, en het draagt bij aan zelfontplooiing. Ook vergroot goed onderwijs dat aansluit bij het kind de kans op werk.

Het afgelopen jaar zijn er intensieve gesprekken gevoerd met scholen, ouders en bedrijven om gezamenlijk tot een onderwijsagenda te komen. Vele ideeën kwamen naar boven. Ideeën die vaak wonderwel op elkaar aan bleken te sluiten. Een aantal thema’s kwam prominent naar voren: de aansluiting onderwijs – arbeidsmarkt, talentontwikkeling, en aandacht voor taal.

Vandaag meer over laatstgenoemd onderwerp: investeren in taalonderwijs.

Het belang van taal is niet te onderschatten. Natuurlijk draait school niet alleen om taal en rekenen. Om die reden speelt ook talentontwikkeling in de onderwijsagenda een belangrijke rol, maar daarover een andere keer meer. Taal is belangrijk omdat het op veel vlakken terug komt, en zeker niet alleen bij het leren van taal zelf. Zonder een goede taalbeheersing zal het volgen van andere vakken moeilijker zijn: taal speelt een rol bij bijna alle vakken op school. Ook in het latere leven is taalbeheersing belangrijk. Denk bijvoorbeeld maar aan het lezen van email op werk, het kunnen begrijpen van bijsluiters, of, iets dat tegenwoordig bijna niet meer weg te denken is uit het dagelijkse leven: informatie zoeken via google.

We investeren dan ook van jong tot oud in taalontwikkeling. Om te beginnen hebben we besloten op jongere leeftijd te starten met logopedie. In plaats van een screening op de basisschool, starten we al op peuterleeftijd. Op deze manier signaleren we taalproblemen zo vroeg mogelijk, en kunnen we er ook zo vroeg mogelijk mee aan de slag. Hoe eerder je begint, hoe groter de effecten. We hebben om die reden ook geïnvesteerd in de voor- en vroegschoolse educatie .

Leraren van de basisscholen worden geschoold in het herkennen van taalachterstanden. Ook is er veel aandacht voor woordenschatonderwijs. Voor de basisscholen hebben we sinds afgelopen schooljaar bovendien nieuwkomersklassen ingesteld. Nieuwkomersklassen zijn aparte klassen speciaal voor kinderen die extra hulp nodig hebben bij het leren van de Nederlandse taal. De kinderen in de nieuwkomersklas leren daardoor sneller Nederlands, en de leraren van de reguliere klassen houden genoeg tijd en aandacht voor de kinderen zonder taalachterstand. Op de middelbare school kennen we al langer een aparte klas voor leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Afgelopen schooljaar hebben we een extra klas geopend.

Ook voor volwassenen investeren we in taalontwikkeling. Dat doen we met behulp van het Taalhuis. Het Taalhuis richt zich in Amstelveen, maar ook in onze buurgemeenten Aalsmeer en Uithoorn, op het bestrijden van laaggeletterdheid. In het Taalhuis zijn bijvoorbeeld taalcursussen, maar ook persoonlijke begeleiding van laaggeletterden ondergebracht.

Zo investeren we van jong tot oud, zodat iedereen zo goed mogelijk mee kan komen in de maatschappij. En zodat kinderen niet als gevolg van een taalachterstand worden belemmerd in het ontwikkelen van andere talenten. Over talentontwikkeling een volgende keer meer!

Voor- en Vroegschoolse Educatie: het kan beter

Toen ik net begon als wethouder werd ik al vrij snel geconfronteerd met kritiek van de Inspectie van het Onderwijs op de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE richt zich op jonge kinderen (2 – 6 jaar) die een taal- of ontwikkelingsachterstand hebben, of een grotere kans maken op het krijgen van zo’n achterstand. Op een speelse manier, met bijvoorbeeld liedjes en spelletjes, wordt de ontwikkeling van het kind gestimuleerd. Gemeente, kinderopvang en basisscholen werken hierbij samen.

IMAG1592

De kwaliteit van het onderwijs is een prioriteit deze collegeperiode. Een prioriteit waar we extra geld voor hebben vrijgemaakt. De doorlopende leerlijn (kort gezegd: een goede samenhang tussen de verschillende onderwijsvormen) speelt daarbij een belangrijke rol, waaronder ook de verbetering van de samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs. De kritiek kwam dan ook niet geheel onverwacht: niet voor niets hebben we deze prioriteit gesteld.

Veel ging er goed bij de VVE, maar er waren een aantal aandachtspunten die de Inspectie voldoende belangrijk vond om nader onderzoek te doen. De kritiek van de Inspectie richtte zich met name op de samenwerking tussen de betrokken partijen. Zo waren er geen resultaatafspraken gemaakt. Ook was er werk te verrichten ten aanzien van de doorgaande leerlijn (in dit geval: ononderbroken ontwikkeling van het kind vanuit peuteropvang naar basisschool). De zorg voor en begeleiding van kinderen, alsmede de omgang met ouders vroeg ook om aandacht.

Het afgelopen jaar hebben we met de andere partijen hard gewerkt aan de aandachtspunten van de Inspectie. Alle betrokkenen hebben er hard aan getrokken, en recentelijk hebben we de gemaakte afspraken gezamenlijk ondertekend.

IMAG1588

We mochten gelijk een VVE-les bijwonen. Erg leuk, nuttig en vooral ook gezellig! De kinderen zongen veel mooie liedjes.

IMAG1614

Ik heb veel waardering voor ieders inzet. De terechte punten van de Inspectie hebben de volle aandacht gekregen. We hebben afspraken met elkaar gemaakt over de resultaten, de doorlopende leerlijn, en last but not least, de kwaliteit.

Zo zorgen we niet alleen voor voldoende VVE-plekken voor alle kinderen, maar ook voor gemengde groepen. De ervaring leert dat de ontwikkeling van kinderen met een VVE-indicatie het hardste gaat in een groep waarin ook kinderen zonder achterstand zitten. Voor de kinderen zonder achterstand is het VVE-programma ook een goede voorbereiding voor de basisschool. Verder is er een monitor ontwikkeld waarmee we onder meer de kwaliteit van de VVE in de gaten kunnen houden.

Daarmee zijn belangrijke stappen gezet. Er zal vast nog het een en ander verbeterd kunnen worden. De komende tijd houden we dan ook zeker de vinger aan de pols. De samenwerking van het afgelopen jaar geeft mij vertrouwen in de toekomst van de Amstelveense VVE, en daarmee ook van de Amstelveense kinderen.

Oproep aan Amstelveense scholen

De afgelopen weken heeft een behoorlijk aantal ouders bij ons aan de bel getrokken over problemen bij de plaatsing van hun kind op de middelbare school. Oorzaak is de gewijzigde adviesprocedure. Waar een kind voorheen eerst de CITO-toets maakte, en daarna een advies kreeg, volgt de CITO nu pas nadat het advies is gegeven. Wel kan op basis van de CITO het advies nog wijzigen.

Nu blijkt dat er in Amstelveen meer leerlingen een hoger advies hebben gekregen dan de middelbare scholen hadden verwacht. Met als gevolg dat inmiddels meerdere kinderen te horen hebben gekregen dat er in Amstelveen geen plek voor ze is. Wel in Mijdrecht of Uithoorn.

Wij vinden het van belang dat Amstelveense kinderen in Amstelveen een plek op school kunnen krijgen. Met de scholen hebben we dan ook de afspraak gemaakt dat Amstelveense kinderen hier een plek kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we begrip voor het feit dat het adviessysteem is gewijzigd. Het kan echter niet de bedoeling zijn dat individuele leerlingen daarvan de dupe worden, zoals we ook in een brief over de plaatsing van leerlingen aan de scholen hebben aangegeven.

Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de huisvesting. Uiteraard zijn wij zoals altijd bereid onze verantwoordelijkheid te nemen, en eventuele huisvestingsproblemen op te lossen. De scholen zijn verantwoordelijk voor de plaatsing van de kinderen. In het belang van onze kinderen roep ik de scholen dan ook op hun verantwoordelijkheid te nemen, en gezamenlijk snel tot een oplossing te komen.

Voor iedereen die nu examen doet

Ze zijn in volle gang: de schoolexamens. Nog 1 week te gaan, en dan is het vol spanning wachten op de uitslag. Voor degenen die geslaagd zijn genoeg reden voor een feestje, voor sommigen zal het ook nog even bikkelen zijn tot de herexamens.

Naast alle examenstress speelt ook de vraag naar wat hierna. De keuzes die je nu maakt, zijn belangrijk voor je toekomst. Wellicht heb je al nagedacht over wat je ideale baan is. Voor veel banen is een diploma nodig. Het werk dat je straks gaat doen, hangt dan ook mede af van de opleiding die je volgt. Daarom is het van belang na te denken over wat voor werk je straks zou willen doen, en welke opleiding daar bij hoort.

Eerder deze week verscheen het onderstaande stuk voor de open dag van de MBO colleges in de regio (4 juni a.s. van 16h – 20h). Bij de keuze voor een HBO- of universitaire opleiding is het niet anders.

MBO Amstelland open dag 4 juni

mbo amstelland

Stel jezelf dus vragen om een goede keuze te kunnen maken. Waar ben je goed in? Wat vind je leuk? Waar zou je meer over willen weten? Praat met je ouders, leraren, vrienden. En bezoek open dagen van MBO, HBO en/of universiteit. Nu bewust bezig zijn met waar je hart ligt en waar je goed in bent, en de keuze voor een opleiding die daarbij past, vergroot straks je kansen op een baan waarin je je thuis voelt.

Ik wens iedereen succes met de laatste loodjes van de examens, en het maken van de keuze!